Kalender

<

veebruar 2020

>

 

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Liikmelisus

Toetajad

EESTI MOODSA VIIEVÕISTLUSE LIIDU PÕHIKIRI

Muudetud 05.03.2012.a. üldkoosoleku otsusega

I.ÜLDSÄTTED

 1. Eesti Moodsa Viievõistluse Liit, lühinimetus EMVL on avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja põhitegevus on suunatud moodsa viievõistluse arendamisele Eestis.

 2. Eesti Moodsa Viievõistluse Liit, edaspidi liit, ühendab moodsa viievõistlusega tegelevaid spordiklubisid, -seltse ja -ühendusi ühistegevuseks, moodsa viievõistluse arendamiseks ning sellealase tegevuse koordineerimiseks.

 3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Eesti Spordi Hartast ning Rahvusvahelise Moodsa Viievõistluse Liidu poolt kehtestatud aktidest ja suunistest.

 4. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole liidu eesmärk ega põhitegevus. Liidu tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

 5. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

 6. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

 7. Liidu asukoht on Tallinn ning tema tegevuspiirkond on Eesti Vabariik.

 8. Liit on asutatud 20. aprillil 1990. aastal Tallinnas.

II.LIIDU EESMÄRGID JA TEGEVUS

 1. Liidu tegevuse eesmärgid on moodsa viievõistluse arendamise kaudu tipp-, võistlus- ja rahvaspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine riigi elanikkonna seas, moodsa viievõistluse kandepinna laiendamine ja sportliku taseme tõstmine ning liidu liikmete ühistest huvidest lähtudes sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine.

 2. Eesmärkide täitmiseks liit:

  1. koondab ja ühendab moodsa viievõistlusega tegelevaid spordiklubisid, -ühendusi ja seltse;

  2. propageerib spordiga tegemist ja kaasab klubide kaudu liidu tegevusse moodsast viievõistlustest huvitatuid isikuid;

  3. arendab aktiivset tegevust oma spordiala tutvustamiseks ja rahva huvi tõstmiseks;

  4. korraldab sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja teisi üritusi, osavõtte võistlustest, koostab liidu edetabeleid, töötab välja liidu võistluste juhendeid, palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid, autasustab sportlasi ja teisi spordiala edendajaid ning toetajaid;

  5. korraldab liidu tipp- ja võistlusportlaste võimalustekohast ettevalmistamist ja osalemist rahvusvahelistel spordivõistlustel;

  6. arendab koostööd sama ja sarnaste spordialade liitudega teistes riikides, teiste organisatsioonidega, riigiasutustega, kohalike omavalitsustega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal moodsa viievõistluse edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;

  7. tagab isikutele, kellele on liidu poolt antud kohustused ja ülesanded, samuti huvitatud liikmesklubide esindajatele, koolituse kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;

  8. loob vastavalt oma võimalustele tingimusi liidu liikmete vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;

  9. viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid liidu kasutuses ja omanduses oleva ning põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, sõlmib sponsor- ja reklaamlepinguid;

  10. autasustab ja stimuleerib moodsa viievõistluse arendamisel silmapaistvaid isikuid ja organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale.

III.LIIDU LIIKMESKOND

 1. Liidu liikmeteks võivad olla juriidilised isikud – mittetulundusühingutena tegutsevad spordiklubid, -seltsid ja -ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu. Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu. Liidu toetajaliikmeteks võivad olla eraõiguslikud ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt liidu tegevuses, tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

 2. Liidu liikmeks astumisel tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta teeb juhatus otsuse 30-e kalendripäeva jooksul alates avalduse laekumise päevast.

 3. Liikmelisust liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilise isiku liikme lõppemise korral tema liikmelisus liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus liidus.

 4. Liidu liikmetel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Liige võib liidust välja astuda pärast kuuekuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole võimalik.

 5. Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida liidu põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata liidu valitud organite ning juhtide poolt nende pädevuse piires antuid akte või on jätnud tasumata liidu liikmemaksu pikema perioodi vältel. Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

 6. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaksu tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata. Isikul, kelle liikmelisus liidus on lõppenud, ei ole õigusi liidu varale.

 7. Liidu liikmetel on õigus:

  1. osaleda ja olla esindatud liidu kõigil üritustel ning tegevustes;

  2. kasutada liidu poolt loodud sportimistingimusi vastavalt liidus kehtestatud korrale;

  3. osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud liidu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

  4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

  5. liidust välja astuda.

 8. Liidu liikmed on kohustatud:

  1. järgima liidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt nende pädevuse piirides kehtestatud akte;

  2. arendama ja harrastama spordiala, millega liidus tegeletakse;

  3. osalema korralistel ja erakorralistel üldkoosolekutel ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

  4. tasuma õigeaegselt sissastumis- ja liikmemakse;

  5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu vara;

  6. hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest;

  7. teisi kohustusi saab liikmetele kehtestada liidu üldkoosolek ja liidu juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusolekut.

IV.LIIDU JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE

 1. Liidu kõrgemaks organiks on liidu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõikide liidu liikmete esindajad. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad liidu huvid või kirjaliku taotluse korral vähemalt 1/10 liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu kokku üldkoosolekut ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud taotluse alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

 2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid liidu juhtimise küsimuses, mis ei ole antud käesoleva põhikirjaga juhatusepädevusse.

 3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

  1. põhikirja muutmine;

  2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

  1. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses liidu esindaja määramine;

  2. majandusaasta aruande kinnitamine;

  3. liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.

 1. Üldkoosolekut juhatab liidu president või liikmete soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui üldkoosolekul osalevatest liikmetest vähemalt üksesindaja nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta vastu otsus salajase hääletamise teel. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 2. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja liidu põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki liidu põhikirjast tulenevaid nõudeid ja üldkoosolekul osaleb või on esindatud üle poole liidu liikmetest.

 3. Kui üldkoosolek ei ole ülalsätestatud kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus vähemalt ühe kuu jooksul, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt kaks liiget. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatuid nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatus siis, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liidu liikmed. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud kõik liidu liikmed. Kui liidu liikmesklubi liige ei saa osaleda üldkoosolekul, võib ta lihtkirjaliku volikirjaga anda õiguse enda esindamiseks ja hääletamiseks mõnele teisele üldkoosolekul esindatud liidu liikmesklubile. Kõigil liidu liikmetel on hääletamisel üks hääl.

 4. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liidu liikmete esindajatest.

 5. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles on esindatud üle 2/3 liidu liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

 6. Põhikirjas ettenähtud liidu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

 7. Kohus võib liidu vastu esitatud hagi alusel kehtetuks tunnistada seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva üldkoosoleku otsuse.

 8. Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Liidu juhatuse liikmete arvu alammäär on 3 ja ülemmäär on 6. Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikme volituse tähtaeg on 4 aastat.

 9. Juhatuse liikmeks määramiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek. Kui kaks või enam kandidaati koguvad võrdse arvu hääli, korraldatakse nende vahel vajadusel järelvalimised.

 10. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgas presidendi, kes korraldab juhatuse tegevust. President on juhatuse liige.

 11. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada liitu kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

 12. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuseliige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse alusel.

 13. Juhatus peab andma liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

 14. Juhatuse otsus. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Kui juhatus koosneb mitmest liikmest, on juhatuse otsuse vastuvõtmiseks nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

 15. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud liidule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.

 16. Juhatuse pädevusse kuuluvad:

  1. liidu üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

  2. liidu juhtimine;

  3. liidu tegevuskavade ja eelarvete koostamine, nende esitamine üldkoosolekule;

  4. liikmete vastuvõtmise ja välja arvamise otsustamine;

  5. välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

  6. toetuste ja stipendiumite määramine vastavalt seadustele;

  7. sümboolika ja statuutide kinnitamine;

  8. spordiliitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;

  9. lepingute sõlmimine, mis ei ole üldkoosoleku pädevuses.

 17. Juhatus korraldab liidu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele.

V.LIIDU JÄRELEVALVE JA VAHENDID

 1. Üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse liikmetetegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

 2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

 3. Juhatus esitab aruande üldkoosolekule. Kui liidul on audiitor või revisjonikomisjon, peab aruandele lisama vandeaudiitori aruande või revisjonikomisjoni arvamuse.

 4. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab üldkoosolek.

 5. Liidu majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

 6. Liidu vahendid ja vara moodustuvad:

  1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;

  2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

  3. riiklikest toetustest ja toetustest riigi spordiühendustelt;

  4. toetustest sihtkapitali eraldajatelt ja sihtasutustelt;

  5. liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest.

VI.LIIDU LÕPETAMINE

 1. Liidu tegevus lõpetatakse:

  1. liidu liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

  2. üldkoosoleku otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

  3. sundlõpetamise kohtumäärusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel;

  4. pankroti korral. Pankrotiavalduseesitab juhatus, kui liidul on vähem vara kui võetud kohustusi.

 2. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine.

 3. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.

 4. Liidu likvideerimine toimub vastavalt mittetulundusühingute seaduses sätestatule.

 5. Liidu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksu soodusnimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule isikule.

VII.ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

 1. Liit võib ühineda teise mittetulundusühinguga üldkoosoleku otsuse alusel, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete esindajatest.

 2. Liidu vara, õiguste, kohuste ja liikmetega seonduv ning ühinemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.

 3. Liit võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 2/3 liidu liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmete esindajatest.

 4. Liidu vara, õiguste, kohuste ja liikmetega seonduv ning jagunemise kord on reguleeritud mittetulundusühingute seadusega.

pildid_3
test_8
pildid_29
pildid_24
test_7
pildid_32
test_11
pildid_28
pp_3
pp_16
pildid_14
pp_11
pp_10
pildid_27
pildid_8
pp_9
pp_21
test_1
pp_8
pp_14
pp_12
pp_17
pp_22
pildid_41
pildid_38
pildid_37
test_10
pildid_12
test_5
pildid_25
test_12
pildid_36
test_6
pildid_18
pp_5
test_4
pildid_39
pildid_1
pildid_2
test_2
pildid_17
pildid_4
pildid_40
pildid_6
pildid_31
pildid_33
pildid_10
pildid_23
pildid_5
pildid_11
pp_7
pildid_19
pildid_22
pp_19
pildid_16
pildid_42
pildid_34
pp_4
pp_15
pp_13
pp_23
pildid_9
pp_1
pildid_13
pp_20
pildid_26
test_9
pp_18
pp_2
pildid_21
pildid_35
pildid_30
pildid_7
pildid_20
test_3
pp_6
pildid_15